Aktualności

Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy ogłosił konkurs w ramach działania 8.2 „Wsparcie osób poszukujących pracy” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020.

O wsparcie ...

 

Zarząd Województwa Wielkopolskiego ogłosił konkurs w ramach poddziałania 9.2.1 „Rewitalizacja miast i ich dzielnic, terenów wiejskich, poprzemysłowych i powojskowych” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Wielkopolskiego ...

 

Zarząd Województwa Świętokrzyskiego ogłosił konkurs w ramach działania 1.1 „Wsparcie infrastruktury B+R” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

O dofinansowanie mogą ...

 

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłosił konkurs w ramach poddziałania 1.6.1 „Źródła wysokosprawnej kogeneracji” Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020.

Konkurs skierowany ...

 

3 sierpnia 2018 roku minister Paweł Chorąży podpisał dwunastą wersję Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych PO WER, a zmieniona treść dokumentu jest stosowana od tego dnia.

Zaktualizowany dokument dostępny jest na stronie ...